Tư vấn hỗ trợ: 024 6260 2045 Email: vietnamnaganuma@gmail.com

Chương trình dã ngoại " Khám phá giới hạn bản thân" 2016

Chương trình dã ngoại " Khám phá giới hạn bản thân" là sư kiện thường niên, mỗi năm một chủ đề được Naganuma Việt Nam tổ chức nhằm tăng thêm tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa học viên và giáo viên, nhân viên trong công ty; Kết hợp lễ chia tay và tốt nghiệp của học viên du học kỳ tháng 10/2016.