Tôi đang tìm hiểu về đầu tư nên muốn hỏi về hình thức ppp là gì? Các loại hợp đồng dự án có thể được giao kết trong hợp đồng PPP? Một dự án PPP có thể được phân loại bao nhiêu lĩnh vực?

Hình thức ppp là gì?

Hình thức PPP (Public-Private-Partnership): Hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là hình thức được xây dựng theo hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khu vực. Khu vực tư nhân thực hiện, quản lý và vận hành các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công. Theo mô hình này, nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ và khuyến khích khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ dựa trên chất lượng dịch vụ thông qua cơ chế thanh toán (Điều 3 (10) của Luật Đầu tư) Hợp tác công tư năm 2020)

Hợp đồng dự án PPP là gì?

Điều 3.16 Luật Đầu tư công tư năm 2020 quy định, hợp đồng dự án PPP là văn bản thỏa thuận giữa nhà thầu và nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp thực hiện dự án PPP về việc chuyển giao quyền từ Nhà nước cho nhà đầu tư dự án PPP và doanh nghiệp thực hiện theo hình thức PPP. dự án theo quy định của Luật này.

ppp-la-gi-2-a10-naganumavietnam-com-vn

Hình thức PPP là gì? Các loại hợp đồng dự án có thể được thực hiện theo hợp đồng PPP?

Hợp đồng dự án PPP có thể được lập thành những loại hợp đồng dự án nào? qua những lĩnh vực nào?

Các loại hợp đồng PPP cụ thể được quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư năm 2020 theo hình thức đối tác công tư, trong đó chủ yếu có 6 loại hợp đồng. Theo các loại hợp đồng khác nhau, hợp đồng dự án PPP được chia thành hai nhóm, cụ thể là:

Nhóm thứ nhất bao gồm các hợp đồng dự án thu phí trực tiếp các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng hàng hóa và dịch vụ công:

– Hợp đồng xây dựng – vận hành – chuyển giao (sau đây gọi là hợp đồng BOT) là hợp đồng theo đó nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP được phép xây dựng, kinh doanh, khai thác hệ thống kỹ thuật và hạ tầng trong một thời hạn nhất định; khi hết thời hạn , nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án PPP phải bàn giao các dự án hoặc hệ thống cơ sở hạ tầng cho nhà nước.

– Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Vận hành (sau đây viết tắt là Hợp đồng BTO) là hợp đồng theo đó nhà đầu tư và công ty thực hiện dự án PPP được phép xây dựng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư và nhà đầu tư PPP Công ty dự án sẽ bàn giao công trình và hệ thống kết cấu hạ tầng cho Nhà nước và có quyền kinh doanh, khai thác công trình và hệ thống kết cấu hạ tầng này trong một thời gian nhất định.

– Hợp đồng Xây dựng-Sở hữu-Kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BOO) là hợp đồng theo đó các nhà đầu tư và công ty dự án PPP được phép xây dựng, sở hữu, vận hành và vận hành hệ thống kỹ thuật và cơ sở hạ tầng trong một khu vực. Trong thời hạn nhất định, khi hết thời hạn, nhà đầu tư và công ty thực hiện dự án PPP chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng quản lý vận hành (Operate-Manage, sau đây gọi là hợp đồng O&M) là hợp đồng theo đó nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP được ủy quyền vận hành và quản lý một phần hoặc toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và quy trình hiện có của công ty. Trong thời hạn nhất định, khi hết thời hạn, nhà đầu tư và công ty thực hiện dự án PPP chấm dứt hợp đồng

Nhóm thứ hai bao gồm các hợp đồng dự án mà nhà nước sẽ trả tiền dựa trên chất lượng của hàng hóa và dịch vụ công:

– Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – cho thuê (sau đây gọi là hợp đồng BTL) là hợp đồng trong đó nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP được ủy quyền xây dựng công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng và chuyển giao cho nhà nước sau khi hoàn thành; dự án cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống cung cấp hàng hóa và dịch vụ công; các tổ chức ký hợp đồng dịch vụ và trả phí cho nhà đầu tư và công ty dự án PPP;

– Hợp đồng Xây dựng – Cho thuê – Chuyển giao (sau đây gọi là Hợp đồng BLT), là hợp đồng theo đó nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP được ủy quyền để xây dựng hệ thống kỹ thuật, hạ tầng và cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích trên cơ sở vận hành và phát triển. Các dự án và hệ thống hạ tầng trong một thời gian nhất định; các tổ chức ký hợp đồng dịch vụ và thanh toán phí cho nhà đầu tư và công ty dự án PPP; khi hết thời hạn, nhà đầu tư hoặc công ty dự án PPP bàn giao dự án hoặc hệ thống hạ tầng cho nhà nước.

Ngoài ra còn có hợp đồng được hình thành trên cơ sở kết hợp các hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M, BTL và BLT, được gọi là hợp đồng lai.

Do đó, tùy theo lĩnh vực sẽ có các loại hợp đồng áp dụng khác nhau cho phù hợp với từng dự án PPP.

Hy vọng bài viết về chủ đề ppp là gì trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Leave a comment

Your email address will not be published.