Hình Thức Ppp Là Gì? Các Loại Hợp Đồng Dự Án Có Thể Được Thực Hiện Theo Hợp Đồng Ppp?

Tôi đang tìm hiểu về đầu tư nên muốn hỏi về hình thức ppp là gì? Các loại hợp đồng dự án có thể được giao kết trong hợp đồng PPP? Một dự án PPP có thể được phân loại bao nhiêu lĩnh vực? Hình thức ppp là gì? Hình thức PPP (Public-Private-Partnership): Hình thức […]